21 kwi 2008

ZAŁOŻENIA projektu "Nasz świat w 36 klatkach"

CELE PROJEKTU :

 • Integracja dzieci polskich i czeczeńskich
 • Rozwijanie zainteresowań, pobudzanie ekspresji twórczej
 • Promowanie postaw tolerancji
 • Wzajemne poznanie tradycji oraz przełamywanie barier kulturowych
 • Nawiązanie nowych znajomości
 • Rozwój umiejętności niezbędnych do pracy w grupie reprezentującej różne tradycje kulturowe

DZIAŁANIA :

I. PRZYGOTOWANIA

 • Wybór osób prowadzących warsztaty oraz zaplanowanie przebiegu zajęć
 • Wybór 14 osób (po 7 każdej narodowości) w przedziale wiekowym 8-11 lat
 • Uzyskanie pisemnej zgody rodziców
 • Zaplanowanie wycieczki w plener fotograficzny
 • Przygotowanie lokalu na warsztaty oraz zakup potrzebnych materiałów i sprzętu
 • Zamówienie koszulek i materiałów promujących projekt
 • Nagłośnienie projektu w mediach

II. REALIZACJA ZAJĘĆ

 • Przeprowadzenie spotkania dzieci i rodziców biorących udział w projekcie oraz zapoznanie ich z celami i planem zajęć
 • Zajęcia integracyjne (12 maja – 21 czerwca)
 • Warsztaty fotograficzne (19 – 30 maja)
 • Wyjazd w plener fotograficzny (1 czerwca)
 • Omówienie zdjęć (2 czerwiec)
 • Samodzielne wykonanie zdjęć na temat „Mój świat” (2 – 10 czerwca)

III. EWALUACJA

 • Wystawa zdjęć zrobionych przez dzieci, rozdanie kalendarzy
 • Wydanie albumu i przekazanie go zainteresowanym instytucjom
 • Podsumowanie całego projektu

Przeprowadzone działania będą wspierać edukację pozaformalną :


 • Dzięki zajęciom integracyjnym, które są podstawą projektu dzieci poszerzą krąg znajomości, otworzą się na nowych ludzi, co ułatwi przełamywanie nieśmiałości, barier komunikacyjnych/językowych oraz osłabienie stereotypów narodowych
 • Kształtowanie postaw otwartości i zrozumienia drugiego człowieka, pozwala dostrzec bogactwo różnic, a tym samym pomaga lepiej zrozumieć własną tożsamość
 • Rozwój umiejętności potrzebnych do pracy w grupie

Projekt podejmuje również kwestie dialogu międzykulturowego, sprzyja kształtowaniu postaw aktywnej tolerancji, otwartości i zrozumienia wobec reprezentantów innych kultur oraz lepszemu poznaniu własnej tożsamości kulturowej, rozwija umiejętności współdziałania w wielokulturowej grupie, pomaga dostrzec wartość w różnorodności.

Projekt zakłada przejście od niezrozumienia w lokalnym środowisku, postaw ksenofobicznych, uprzedzeń i braku tolerancji do działań nastawionych na wzajemne poznanie, postawy otwartości, akceptacji międzykulturowej. Działania ukierunkowane na integracje dzieci polskich i czeczeńskich, uczęszczających do tej samej szkoły są podstawą projektu, jeżeli przynieść ma on trwałe rezultaty. W tym celu w niektóre działania będą także zaangażowani rodzice. Naszym założeniem oprócz ułatwienia kontaktów z rówieśnikami jest zdobycie nowych doświadczeń, poszerzenia kręgu znajomości, otwarcia na nowych ludzi, tworzenie pozytywnych postaw.

Efekty projektu będą rozpowszechnione wśród mieszkańców Białegostoku poprzez wystawę, publikację, plakaty, zaproszenia, kalendarze oraz informacje w lokalnych mediach i na stronach internetowych. W celu rozpowszechniania rezultatów przeprowadzonych działań zostanie wydany album w którym znajdą się zdjęcia wykonane przez dzieci jak również fotoreportaż z przebiegu całego projektu. W publikacji zawarte zostaną również opinie uczestników, prowadzących na temat atmosfery i ogólnych refleksji. Planujemy również umieścić komentarz autorytetów z dziedziny fotografii i edukacji międzykulturowej. Kolejnym etapem będzie wystawa podsumowująca pracę dzieci zorganizowana w czerwcu 2008 roku na która zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów.

Chcemy by po zakończeniu projektu aparaty fotograficzne pozostały w posiadaniu dzieci, co umożliwi kontynuację inicjatywy wspólnego przygotowywania wystaw tematycznych. Dużą szansę widzimy również w utworzeniu szkolnego fotograficznego koła zainteresowań , które przybrałoby atrakcyjną w oczach dzieci nazwę, a tym samym sprawiłoby, że będą chętnie do niego przynależeć i wytworzą jeszcze silniejszą postawę solidarności w grupie.

Brak komentarzy: